REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.metalplastgorzow.pl

 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed  zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://www.metalplastgorzow.pl .Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.metalplastgorzow.plprowadzony jest przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka , ul. Garbary 9,  66-400 Gorzów Wielkopolski wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej

ul. Garbary 9,  66-400 Gorzów Wielkopolski

Adres korespondencyjny:

ul. Garbary 9,  66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 5990203838

REGON: 210501254

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:

ul. Garbary 9,  66-400 Gorzów Wielkopolski

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: market@metalplastgorzow.pl

Numer telefonu: 95 783 31 51  

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Sklepem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin,  który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu  internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego oraz zasady postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem elektronicznym  http://www.metalplastgorzow.pl,  za pośrednictwem którego  może dokonać zamówienia.

Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Zamówienie -  oświadczenie woli  Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Sprzedawca – PHP Metalplast-Meblopol Zofia WIernicka, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5990203838, REGON 210501254 adres poczty elektronicznej: market@metalplastgorzow.pl numeru telefonu: 95 783 31 51.  

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Klientem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach a (Dz. U. 2014 poz. 827)

§ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka, ul. Garbary 9,  66-400 Gorzów Wielkopolski za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.metalplastgorzow.pl .

2. Klient  nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

§ II

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://www.metalplastgorzow.pl  przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby, przez cały rok.

3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

- za pomocą formularza zamówienia dostępnego  na stronie: http://www.metalplastgorzow.pl

- poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: market@metalplastgorzow.pl 

- telefonicznie dzwoniąc na jeden z numerów należących do firmy:  

95 78 33 151 lub 724 555 536    (OGÓLNY)

724 555 546, 724 555 547    (DZIAŁ METALOWY)

724 555 538    (DZIAŁ OKUĆ DRZWIOWYCH I OKIENNYCH)

724 555 537    (DZIAŁ MEBLOWY)

724 555 548    (AUTOMATYKA BRAMOWA)

724 555 539    (DORADCA KLIENTA)

- faksem na numer:  95 78 33 151

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

5. W celu realizacji zamówienia należy podać następujące  dane osobowe:

Imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy,

Adres oraz adres do wysyłki zamówionych towarów

Telefon kontaktowy  oraz adres poczty elektronicznej  (e-mail)

W przypadku przedsiębiorców dodatkowo numer NIP

6. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „ Zgadzam się z postanowieniami  Regulaminu” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: oświadcza i potwierdza, że:

a)            podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

b)            podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c)            zapoznał się z Regulaminem  oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

7. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z doradcą Klienta. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu. Zakupy można dokonywać bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość: śledzenia historii swoich zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

8. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    przedmiotu zamówienia,

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)    wybranej metody płatności,

d)    wybranego sposobu dostawy

10. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.

12. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

13. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, bądź telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji – „Potwierdzenie zamówienia”.

 1. Nie uchybiając uprawnieniom Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji  z chwilą jego potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu +95 78 33 151    (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym:

a)    przedmiot umowy, cenę;

b)    koszty dostawy;

Do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Klientem niezbędna jest realizacja następujących działań:

a)    ustalenie warunków zamówienia

b)    potwierdzenia zamówienia

c)    potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

d)    utrwalenie oświadczenia Klienta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą faksu pod numerem telefonu + 95 78 33 151 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). W odpowiedzi na Zamówienie Klienta, Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy, cenę, koszty dostawy.

Do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Klientem niezbędne jest podjęcie następujących działań:

a)    ustalenie warunków zamówienia,

b)    potwierdzenia zamówienia

c)    potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                   umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

d)    utrwalenie oświadczenia Klienta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Firmy: market@metalplastgorzow.pl . W odpowiedzi na  Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem.
 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta.
 4. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi do 3  dni roboczych  lub wskazany jest na stronie Sklepu przy opisie produktu, przy czym czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku towaru w magazynie Firmy i  ewentualnej konieczności dokonania kompletacji zamówienia. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni . Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy . Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską .
 5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek.
 6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar,  jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane  w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ III

 

Sposoby płatności za Towar

 

1. Klient  może wybrać następujące formy płatności za Towar:

a)    przelew na rachunek bankowy

b)    płatność przy odbiorze, za pobraniem

c)    odbiór osobisty, uregulowanie należności w kasie w firmie

2. Płatność  przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

Bank PKO BANK POLSKI S.A.  93 1020 1954 0000 7302 0088 1474

Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Konto IBAN: PL 93 1020 1954 0000 7302 0088 1474

 

§ IV

Terminy płatności za Towar

 

1. W przypadku wyboru płatności „przelew na rachunek bankowy”, Klient  jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Towar zostanie wysłany do Klienta dopiero po otrzymaniu potwierdzenia i informacji z banku o wpływie środków na konto firmy.

3. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

4. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Garbary 9  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

§ V

Sposoby dostawy

 

1. O kosztach przesyłki Klient  zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej zwrotnie do zamówienia. Koszty przesyłki obliczone zostaną  wg. wagi, gabarytów towaru oraz cen przewoźnika.

2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ VI

Termin dostawy

1.Wysyłka i dostarczenie towaru odbywa się w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.

 

§ VII

Koszty dostawy

 

1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu, jak i w trakcie składania zamówienia.

2. O kosztach przesyłki Klient  zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej zwrotnie do zamówienia. Koszty przesyłki obliczone zostaną  wg. wagi, gabarytów towaru oraz cen przewoźnika.

 

§ X

Gwarancja

1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

 

§ IX

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: PHP Metalplast - Meblopol Zofia WIernicka ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: market@metalplastgorzow.pl

c) telefonicznie pod numerami:  95 783 31 51, 724 555 536  lub bezpośrednio z doradcami (telefony wskazane na wstępie)  

d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy:  PHP Metalplast - Meblopol Zofia WIernicka ul. Garbary 9, 66-400

Gorzów Wielkopolski

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) dane teleadresowe Klienta,

b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

c) datę wystąpienia wady,

d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

e) zdjęcie przedstawiające wadę,

f) żądanie a wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

6. Produkt podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: PHP Metalplast  - Meblopol Zofia WIernicka ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

§ X

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: market@metalplastgorzow.pl

b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: PHP Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka  ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: PHP Metalplast-Meblopol Zofia Wiernicka  ul. Garbary 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

4. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego http://www.metalplastgorzow.pl  w zakładce: pliki do pobrania, czy też jest załącznikiem nr 1. do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Klientaa jednak nie jest obowiązkowe.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której  Sprzedawca wydaje Towar, będąc  zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez  Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym  http://www.metalplastgorzow.pl 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że  Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez  Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Klient  wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Garbary 9.

14. Klient  ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

15. W przypadku, gdy Klient  zwraca część towaru, którego waga nie stanowi zasadniczego udziału (nie przekracza 50% wagi całej przesyłki) w wadze całej przesyłki to Sprzedawca jest uprawniony do niezwracania kosztów dostawy poniesionej przy zakupie przez Klienta.  Czyli jeżeli Klient dokonuje częściowego zwrotu towaru, a za niezwracaną część towaru poniósłby takie same koszty jak za całą przesyłkę to Sprzedawca jest uprawniony do niezwracania kosztów dostawy poniesionej przez Klienta.

16. Zwracany  przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Wraz z towarem Klient  winien dostarczyć dowód zakupu (kopia/oryginał faktury i wypełnione oświadczenie o odstąpieniu). 

17. Klient  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klient lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Klient  wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania /Klient  żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ XI

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników ów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy om/Klientom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a em/Klientem. Mediacje są prowadzone na wniosek Klienta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej -http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Klienci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Klienci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników ów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_ow.php

5. Pomoc prawną dla Klientów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja ów, Stowarzyszenie ów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej  0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlaow.pl

 

§ XII

Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe podane przez  Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Metalplast – Meblopol Zofia Wiernicka, które jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia.
 3. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma wszelkie prawa wynikające z powyższego Rozporządzenia .
 4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną droga elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.    
 5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 6. Klientowi , które dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę -  w zakresie wynikającym z przepisów prawa , w szczególności przepisów RODO -  przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora na adres ochronadanych@metalplastgorzow.pl
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdej osobie , której dane są przetwarzane  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ofertowane przez Sklep Internetowy  usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. W związku z tym korzystanie z serwisu  przez dzieci poniżej 16 roku życia każdorazowo wymaga zgody opiekuna prawnego , a w przypadku gdy Sprzedawca stwierdzi, iż  bez zgody opiekunów prawnych przetwarzane są dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Sprzedawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.
 9. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 10. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz wskazanie pozostałych informacji , o których mowa w art. 13 RODO   - zostały zamieszczone  w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i   umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w zakładce „Do pobrania” pod hasłem „ Polityka prywatności”.
 11. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze sklepem firmowym) podczas przeglądania sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połącznia ze sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 12. Pliki typu cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze sklepu, dostosowywanie strony sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja).
 13. Pliki typu cookies są wykorzystywane w sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrazona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowaniam w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania Sklepu Internetowego.
 14. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce poprzez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania Sklepu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu będzie niemożliwe, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Do pobrania” pod hasłem Polityka prywatności”

 

§XIII

Newsletter 

                                                                           

 1. Klient ma możliwość subskrypcji Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem PHP Metalplast-Meblopol pod numerem telefonu 95 78 33 151   bądź też o kontakt drogą mailową na adres: market@metalplastgorzow.pl lub ochronadanych@metalplastgorzow.pl

 

§XIV

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentaa (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Klient, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Klienta, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 8. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza
 9. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 10. Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 11. Integralną częścią regulaminu Sklepu Internetowego jest „Polityka prywatności”.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.