Nowy SADPAL – katalizator do spalania sadzy 1,0 X7-KATALSADZY Zobacz większe

SADPAL – katalizator do spalania sadzy 1,0 X7-KATALSADZY

X7-KATALSADZY

Nowy produkt

SADPAL – katalizator do spalania sadzy

Jest to mieszanina soli nieorganicznych, które w wysokiej temperaturze ulegają rozkładowi na substancje mające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i osadów smołowych w paleniskach i przewodach kominowych we wszystkich typach pieców i kominków na paliwa stałe (np. węgiel, drewno). Systematycznie stosowany zmniejsza zużycie paliwa, zwiększa wydajność grzewczą, ogranicza ryzyko zapalenia się sadzy w przewodach kominowych.

Pojemność: 1,0 kg

Więcej szczegółów

Dostępny

17,75 zł brutto

Więcej informacji

SADPAL – katalizator do spalania sadzy

Jest to mieszanina soli nieorganicznych, które w wysokiej temperaturze ulegają rozkładowi na substancje mające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i osadów smołowych w paleniskach i przewodach kominowych we wszystkich typach pieców i kominków na paliwa stałe (np. węgiel, drewno). Systematycznie stosowany zmniejsza zużycie paliwa, zwiększa wydajność grzewczą, ogranicza ryzyko zapalenia się sadzy w przewodach kominowych.

Stosowanie SADPALU:

Do mocno rozgrzanego paleniska wsypać 20g. „SADPALU”(1 łyżka stołowa) na dobrze rozpalone paliwo (używać plastikowej łyżki). Po około 0,5h, jeśli palenisko jest mocno zanieczyszczone, wrzucić na paliwo druga porcję preparatu. Praktyczny czas podawania ponownej dawki to rozpoczęcie osadzania się sadzy na wyczyszczonych wcześniej drzwiczkach i ściankach paleniska. Do pieców z podajnikiem  ślimakowym „SADPAL” należy dozować bezpośrednio na retorę (wsypany bezpośrednio do zbiornika może powodować korozję). Przy systematycznym stosowaniu wystarczy 20g na 3-6 kg żaru. W każdym piecu i kominku inaczej przebiegają procesy spalania, a z tym wiąże się sposób podawania „SADPALU”. Ogólnie lepiej jest podać mniej, a częściej – dopóki nie dobierze się optymalnej dawki. Do paliw suchych – węgiel,  drewno, trociny daje się mniejsze dawki, przy paliwach mokrych, o niższej kaloryczności, stosuje się dawki wyższe, średnio 1-2 kg na 1 tonę węgla lub 1,5 m3 drewna.

UWAGA: Resztki „SADPALU” wraz z woreczkiem należy wyrzucić w ogień.

Preparat jest mieszanką soli nieorganicznych, które wchłaniają wilgoć z powietrza, dlatego „SADPAL” należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, bez kontaktu z przedmiotami metalowymi (może powodować korozję).

Zawilgocony „SADPAL” nie traci swoich właściwości, staje się tylko bardziej gliniasty, co może utrudniać dozowanie. W razie potrzeby można go wysuszyć, zostawiając otwarty worek w suchym, przewiewnym lub ciepłym miejscu do wyschnięcia. Po czym ponownie worek zawinąć w celu zabezpieczenia przed wchłonięciem wilgoci z powietrza. Po zakończeniu dozowania należy zmieść resztki preparatu i wrzucić do ognia. W przypadku rozsypania preparatu na przedmioty metalowe należy szybko go z nich zmieść gdyż może zostawić trwały ślad. Właściwości korodujące nie dotyczą wnętrza kotła (pieca) i procesu spalania.

Atesty:

  1.        Nazwa zastrzeżona Urząd Patentowy R159 130. SKWAT Sp. z o.o. posiada wyłączną licencję na Patent R-365431 oraz znaki towarowe oznaczone R 159130 i R 184149
  2.        Zakład pracuje w Systemie Zarządzania Jakością nr J550/6/2019
  3.        Instytut Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – w zakresie korozji pieców.
  4.        Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Środowiska – w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.
  5.        Badania pod kątem wpływu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach C.O. – Katedra Energetyki Procesowej; Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Katowice 2004.

Zalecenia BHP:

Preparat zawiera siarczan miedzi.

H302 – działa szkodliwie po połknięciu

H315 – działa drażniąco na skórę

H319 – działa drażniąco na oczy

H410 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki

P102 – chronić przed dziećmi

P261 – unikać wdychania pyłu

P280 – stosować rękawice ochronne/ochronę oczu

P301 + P330 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Opakowanie z resztkami preparatu wrzucić do paleniska – jeśli jest to możliwe.

P501 – zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami

P273 – unikać uwolnienia do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją.

Pojemność: 1,0 kg